Algemene bepalingen


CURSISTEN

Onder cursisten wordt verstaan zij, die deze maandovereenkomst aangaan met Rob Sports. Men is definitief cursist op de datum van inschrijving door Rob Sports. Indien de cursisten minderjarig zijn, wordt de overeenkomst aangegaan door de wettelijke vertegenwoordiger van die minderjarige en is die wettelijk vertegenwoordiger voor zich jegens Rob Sports gehouden tot nakoming van alle verplichtingen van de minderjarige jegens Rob Sports te Assen.

OPZEGGING
Deze overeenkomst kan worden opgezegd. Deze opzegging is alleen geldig indien schriftelijk gedaan en aan de administratie van Rob Sports, uiterlijk voor de vijftiende van de maand. Voor ontvangst van de opzegging is van toepassing art 3:37 BW. Indien de opzegging door de cursist niet tijdig door de administratie van Rob Sports is ontvangen wordt zij geacht te zijn gedaan tegen de eerst volgende opzegdatum. Bij opzegging is het cursusgeld verschuldigd tot en met de datum, waartegen rechtgeldig is opgezegd. Telefonische of mondelinge opzegging bij de instructeur(trice) is geen geldige opzegging.

ANNULERING/ONTBINDING
Rob Sports behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, dan wel andere onvoorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst nodig is en zonder dat Rob Sports tot enige schadevergoeding jegens de cursist is gehouden.

CURSUSGELDEN
Het cursusgeld is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd en dient uiterlijk op de 15e van iedere maand door Rob Sports te zijn ontvangen. Deze termijn geldt als fatale termijn. De betaling dient te worden voldaan zonder enige aftrek en zonder dat een beroep op opschorting, schuldvergelijking mogelijk is. Bij niet tijdige betaling vindt er een verhoging plaats van €2,50 (eerste nota) of €7,50 (tweede nota) wegens administratiekosten. De cursist is enkel door het verstrijken van genoemde betalingstermijn in verzuim zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Onverminderd het vorenstaande is de cursist aan Rob Sports alle kosten verschuldigd, welke zij maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, de buitenrechtelijke kosten hieronder begrepen. Rob Sports blijft ongeacht het vorenstaande gerechtigd om de zekerheid te verlangen en haar werkzaamheden op te schorten dan wel haar accommodatiefaciliteiten te weigeren, indien deze zekerheid niet wordt gegeven. De cursusgelden kunnen tussentijds worden verlaagd c.q. verhoogd, en wel op grond van de economische ontwikkelingen in Nederland. Een en ander conform de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verlaging c.q. verhoging van het cursusgeld zal tenminste een maand van tevoren worden aangekondigd, middels een E –mail en een aankondiging op het publicatiebord. De aankondiging daarvan op het publicatiebord blijft gedurende een maand hangen. Het komt voor rekening en risico van de cursist zelf indien hij hiervan geen kennis neemt.

RECLAMES
Eventuele reclames, van welke aard dan ook, dienen door de cursist uiterlijk binnen 24 uur na gebeuren te worden gedaan aan de administratie van Rob Sports. Reclames gedaan na deze termijn kunnen en worden door Rob Sports niet meer in behandeling genomen. Na het verstrijken van genoemde termijn wordt de cursist geacht zijn of haar reclames te hebben verwerkt en daarvan afstand te hebben gedaan. Het indienen van reclames ontslaat de cursist niet van zijn betalings-verplichtingen jegens Rob Sports.

ALGEMENE BEPALINGEN
Rob Sports is gesloten op officiële feestdagen en vanaf Kerstavond 17.00 uur tot en met Nieuwjaarsdag. Activiteiten die op deze dagen zouden plaatsvinden kunnen niet worden ingehaald. Bij verhindering of ziekte (op andere dagen) kunnen activiteiten worden ingehaald in overleg met de leiding en mits daartoe de mogelijkheid/capaciteit bestaat. De reden van verhindering dient zo spoedig mogelijk voor aanvang van de les worden gemeld aan de administratie van Rob Sports. Nadien gedane melding houdt verval in van de mogelijkheid tot inhalen van de les. Het cursusgeld is gewoon verschuldigd geworden, hetgeen ook geldt voor officiële feestdagen. Een en ander staat ter beoordeling van Rob Sports alleen. Het inhalen van deze lessen is een service en geen recht. Een vakantierooster wordt ruim op tijd voor ingang van het rooster bekend gemaakt via een E-mail en op het publicatiebord. Het is voor verantwoordelijkheid van de cursist zelf indien hij van dit rooster geen goede nota neemt.

AANSPRAKELIJKHEID
De instructeur(trices) / medewerker(ster) zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de cursist eventueel zouden overkomen.

SCHADE
Schade die toegebracht is aan de inventaris c.q. gebouw van Rob Sports door de van cursist(en) wordt verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.